+359 87 7695916

+359 87 8221915

Ние съществуваме, за да се грижим за

Вашето здраве !

Служба по трудова медицина „ Интермедикал “ ООД

ЗА НАС

„Интермедикал“ ООД е модерна и надеждна фирма, с високо квалифициран персонал. Единствени ние на българския пазар даваме гаранции за качество, коректност и точност. Ние ще вникнем във всяка една Ваша дейност и ще работим за решавнето на конкретни индивидуални проблеми. СТМ „ Интермедикал “ ООД е с регистрация в Министерство на здравеопазването като Служба по трудова медицина под No 676/23.06.2022г• Оценка на риска в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1
от ЗЗБУТ и Наредба No 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр. 47/21.05.1999 г.) на
всички длъжности;
• Оценка на риска от разпространение на коронавируса (2019-nCoV) за
лице под 18 години
• Оценка на риска от разпространение на коронавируса (2019-nCoV)
• Допълване на Оценка на риска в съответствие с изискванията на чл.
16, ал. 1, т. 1от ЗЗБУТ и Наредба No 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр.
47/21.05.1999 г.) при нови или промяна в длъжностите;
• Преоценка на Оценка на риска в съответствие с изискванията на чл.
16, ал. 1, т. 1 от ЗЗБУТ и Наредба No 5/11.05.1999 год. (ДВ, бр.
47/21.05.1999 г.);
• Програма за отстраняване / минимизиране на риска, мерки за
минимизиране на риска (Програма за управление на риска –програма
за предотвратяване на риска в съответствие с чл. 16, ал. 1, т. 2 от
ЗЗБУТ);
• Консултиране определяне на измерванията на факторите на
работната среда;
• Информиране при промени в законодателството;
• Разработване на физиологичен режим на труд и почивка;
• Анкетиране за реално установяване на ефективността на
физиологичен режим на труд и почивка.
• Оценка на ефективността на физиологичен режим на труд и почивка;
• Водене на здравни досиета на работещите;
• Изготвяне на заключения за пригодността на работещия да
изпълнява даден вид работа въз основа на условията на труд и
предварителния медицински преглед;
• Консултиране за насочеността на провежданите периодични
медицински прегледи;
• Изготвяне на ежегоден обобщен анализ на здравното състояние на
работещите във връзка с конкретните условия на труд;
• Попълване на производствени характеристики в частта СТМ;
• Подготовка на документи за трудоустрояване;
• Насочване при трудови злополуки;
Определяне на точките за извършване на измервания на факторите на
работната среда;
• Оказване на помощ на Възложителя при организация на дейността
за безопасност и здраве при работа;
• Разработване на пълен набор от инструкции;
• Консултиране на въпросите по ЗБУТ
• Техническа помощ при проверка от ИТ
• Консултиране и насоки за попълване на Декларация по чл. 15


Наблюдение и анализ на здравното състояние на работещите.

Службата по трудова медицина извършва наблюдение, анализ и
оценка на здравното състояние на работещите във връзка с
извършваната трудова дейност

1. Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането
на предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на
пригодността на работещите при постъпване на работа.
2. Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да
изпълнява даден вид работа.
3.Анализиране здравното състояние на работещите и връзката му с
условията на труд въз основа на:
• резултатите от извършените предварителни медицински прегледи;
• информация за временната неработоспособност;
• информация за трайната неработоспособност;
• информация за регистрирани професионални болести;
• информация за трудовите злополуки.
4. Ежегодно изготвяне на обобщен анализ на здравното състояние на
работещите във връзка с конкретните условия на труд.
5. За проследяване на здравното състояние на всеки работещ във
връзка с условията на труд службата по трудова медицина води
здравни досиета на електронен и хартиен носител.
6. Предоставяне информация на работещите за здравните рискове,
свързани с дейността им.
7. Определяне местата за трудоустрояване на лицата с намалена
трудоспособност.
8. Разработване на препоръки към работодателя за преустройството
на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване
на работещи, които се нуждаят от специална закрила (лица с ЕР на
ТЕЛК, НЕЛК, ЛКК, лица под 18 години и др.).
9. Участие в уточняване и регистриране на професионално заболяване
и разследване на трудови злополуки


1. Своевременно информиране при настъпили промени в
нормативната уредба с цел подпомагане на работодателите при
изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със
здравословните и безопасните условия на труд;
2. Подпомагане на работодателите при разработването на правила,
норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при
работа, изграждане на организация на дейностите по ЗБУТ –
инструктажи, правилници, заповеди и др.;
3. Извършване на анкетни проучвания сред работещите и анализ на
получените данни.
4. Разработване на физиологичен режим на труд и почивка по работни
места.
5. Препоръки по отношение избора на средствата за колективна и
лична защита.
6. Участие при избор на ново технологично оборудване и въвеждане
на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед
определяне на потенциалния здравен риск.
7. Оценка на условията за санитарно-битово обслужване и
предложение за подобряването му.
8. Организиране и провеждане обучение на работещите по правилата
за първа помощ, само помощ и взаимопомощ във връзка с
конкретните опасности на работното място;
9. Консултиране и подпомагане Комитета по условия на труд при
осъществяване на дейността му по чл. 29 ЗЗБУТ.
10. Провеждане на обучение на членовете на КУТ, съгласно Наредба
No4/1998 год.
11. Участие в реализирането на програми за промоция на здравето на
работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори
на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и
преодоляване на стреса при работа


1. Оценка/преоценка на риска за здравето и безопасността на
работещите. Анализ и оценка на:
▪ работни помещения
▪ работни процеси и работно оборудване
▪ работни места
▪ организация на труда
▪ използвани суровини и материали
▪ други странични фактори, които могат да породят риск
2. Оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично
напрежение и неблагоприятни психо-социални фактори, наложен
ритъм и монотонност, принудителна работна поза, нерационални
режими на труд и почивка.
3. Съвместно с представители на работодателя и в съответствие с
оценката на риска:
▪ разработване и предлагане на мерки за предотвратяване,
отстраняване или намаляване на установения риск;
▪ степенуване по приоритети на мерките, като се отчита установения
риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и
техните характеристики, включително осъществимостта на мерките и
възможностите за инвестиции;
▪ оценка ефикасността на предприетите вече мерки.


1. Организиране на периодични медицински прегледи и изследвания
за ранното откриване на изменения в организма в резултат от
въздействия на работната среда и трудовия процес.
2. Службата по трудова медицина, съгласно нормативните актове за
осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на
оценката на риска и конкретните условия на труд, предлага:
▪ вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и
необходимите изследвания;
▪ честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и
изследвания.
3. Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да
изпълнява даден вид работа.
4. Анализиране здравното състояние на работещите и връзката му с
условията на труд въз основа на резултатите от извършените
периодични медицински прегледи.
5. Индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и
безопасността при работа.
6. Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване
или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които
се нуждаят от диагностично уточняване или лечение.
7. Предоставяне информация на работещите за резултатите от
проведените периодични медицински прегледи и изследвания


1. Службата по трудова медицина изготвя предложение до
работодателя за обема и вида на необходимите специализирани
измервания на фактори на работната среда и/или измервания на
зануляване, заземяване и мълниезащита.
2. Организира извършването им след съгласуване на
параметрите с работодателя.
3. Изготвя анализ на състоянието на работната среда и
влиянието, което оказва върху здравето на работещите


1. Цената на услугите, извършвани от Службата по трудова
медицина подлежат на индивидуално договаряне и са в зависимост
от:
▪ броя на работещите, обслужвани с един договор.
▪ категорията труд, определена съгласно Наредбата за
категоризиране на труда при пенсиониране.
▪ вида на извършваната трудова дейност.
▪ наличната към момента документация по ЗБУТ.
▪ създадената организация по ЗБУТ във фирмата
*за по-подробна информация се свържете с наш представител на
посочените телефони или заповядайте на място в нашият офис.
Офертата ни е отворена за дискусия.
*В цената не са включени измервания на факторите на работната
среда и извършването на периодични медицински прегледи и
изследвания, които се договарят и извършват допълнително и при
необходимост.
2. Дължимите суми се заплащат съобразно договорирания период
по банковите сметки на „ Интермедикал “ ООД.
3. Не се изисква допълнително заплащане за транспортни разходи

Повече информация

Натиснете бутона и се свържете с нашия екип